Warunki użytkowania

Warunki użytkowania — wyłączenie odpowiedzialności

Zakres obowiązywania
Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do witryny internetowej www.hal-allergie.de, jak również wszystkich adresów URL, które przekierowują do witryny www.hal-allergie.de (np. www.hal-allergy.de).

Korzystanie z wymienionych witryn internetowych oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki użytkowania.

Witryna internetowa www.hal-allergie.de stanowi dobrowolną, dodatkową usługę świadczoną przez firmę HAL Allergy Sp. zo.o. (zwaną dalej HAL Allergy), która może zostać zmieniona lub zawieszona w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Ma to zastosowanie także w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania.

Powyższe witryny internetowe skierowane są użytkowników zamieszkałych w Polsce. Istnieje możliwość, że zamieszczone na nich informacje lub ich części nie będą obowiązywały w innych krajach (np. informacje o produkcie, charakterystyki produktu leczniczego, ceny).

Wyłączenie odpowiedzialności/treści stron trzecich
Firma HAL Allergy Sp. zo.o. dokłada starań, aby treści zamieszczane w tej witrynie były starannie przygotowane i dokładne. Nie jest jednak możliwe zagwarantowanie poprawności i aktualności zamieszczanych informacji.

Firma HAL Allergy Sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody — bezpośrednie lub pośrednie — wynikające z korzystania z tej witryny lub innych witryn połączonych z nią odsyłaczami, jak również za szkody odniesione w wyniku korzystania z zawartych w witrynie informacji.

Sieć internetowa (World Wide Web) opiera się na wzajemnym powiązaniu ze sobą (połączeniu za pomocą odsyłaczy) różnych witryn internetowych. To dzięki temu możliwe jest tematyczne lub bardziej przekrojowe surfowanie po sieci. Połączone za pomocą odsyłaczy witryny internetowe są jednak tworzone przez właściwych operatorów, którzy nie muszą być koniecznie powiązani z firmą HAL Allergy Sp. zo.o..

Ponieważ nie jest możliwe udzielenie gwarancji stałej rzetelności i kompletności przedstawionych informacji zawartych w takich witrynach i informacje te nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy HAL Allergy Sp. zo.o., firma HAL Allergy Sp. zo.o.  wyraźnie dystansuje się od tych treści zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku korzystania z powiązanych witryn obowiązują właściwe Warunki użytkowania/wyłączenie odpowiedzialności.

Prawo autorskie/powiązanie za pomocą odsyłaczy
O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do wszystkich stron internetowych i treści zgromadzonych pod adresem www.hal-allergie.de należą do firmy HAL Allergy Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawa.

Dozwolone jest wykorzystywanie i przechowywanie treści na użytek prywatny. Do użytku komercyjnego lub publikowania treści w inny sposób wymagana jest wyraźna pisemna zgoda firmy HAL Allergy Sp. zo.o..

Zamieszczenie odsyłaczy do stron firmy HAL Allergy Sp. zo.o. jest możliwe i pożądane, pod warunkiem że informacja o prawach autorskich pozostanie widoczna. Ponieważ strony te wykorzystują ramki (frames), aby zapewnić możliwość nawigacji, należy w miarę możliwości zamieszczać jedynie odsyłacze do następujących adresów URL:

www.hal-allergy.pl (strona główna), 
www.hal-allergie.de/allergieinfos/infofram.htm (strona główna dla obszaru Informacje o alergiach).
Wstawianie odsyłaczy do stron chronionych hasłem nie jest dozwolone zgodnie z przepisami o reklamowaniu produktów leczniczych.

Zamieszczanie treści należących do firmy HAL Allergy Sp. zo.o. w ramkach stron trzecich jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody. 

Informacje medyczne
Celem tych stron internetowych jest przekazanie ogólnych informacji na temat alergii, jak również informacji o firmie HAL Allergy Sp. zo.o., jej usługach i produktach, przy czym szczegółowe informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę są udostępniane jedynie personelowi medycznemu.

Niniejsza witryna stanowczo nie ma na celu udzielania porad medycznych osobom nieposiadającym fachowej wiedzy medycznej, umożliwienia im samodzielnej diagnozy ani otrzymania zaleceń dotyczących leczenia. W razie problemów zdrowotnych korzystanie z witryny w żadnym wypadku nie zastępuje wizyty u lekarza.

Aktualne i obowiązujące informacje dotyczące stosowania danego produktu leczniczego firmy HAL Allergy Sp. zo.o. zawiera każdorazowo ulotka informacyjna dołączona do opakowania.

Przydzielenie hasła
Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę mogą być udostępniane wyłącznie personelowi medycznemu. Obejmuje do lekarzy, farmaceutów i osoby pracujące w branży farmaceutycznej lub związane ze sprzedażą hurtową produktów leczniczych.

W związku z tym dostęp do pewnych części niniejszej witryny jest ograniczony kontrolą dostępu wymagającą podania nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu się użytkownik zyskuje dostęp do rozszerzonych funkcjonalności witryny. Osoby należące do wymienionego wyżej personelu medycznego mogą się zalogować, podając hasło uzyskane od DocCheck Medical Services GmbH (obowiązują wówczas Ogólne warunki handlowe/Warunki użytkowania tego serwisu) lub uzyskać hasło od firmy HAL Allergy Sp. zo.o..

Do otrzymania hasła HAL Allergy wymagane jest podanie danych osobowych, które będą przechowywane przez firmę HAL Allergy i nie zostaną udostępnione żadnym stronom trzecim.

Przekazanie danych dostępu do serwisu HAL (nazwy użytkownika i hasła) innym osobom — zwłaszcza nieposiadającym fachowej wiedzy medycznej — jest niedozwolone.