Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY HAL ALLERGY Sp. z o.o.

Artykuł 1        Zakres stosowania

1.   Wszystkie wyceny są przygotowywane zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami dostawy i płatności. Dotyczy to samej wyceny, jej akceptacji i umowy formułowanej na tej podstawie.

2.   Wszystkie wyceny są wolne od zobowiązań po stronie sprzedającego, chyba że inaczej określono w wycenie.

3.   Umowa zostanie sporządzona po potwierdzeniu zamówienia, jak tylko sprzedający otrzyma jego zatwierdzenie. Zatwierdzenie musi potwierdzać, że nabywca wyraża zgodę na stosowanie niniejszych ogólnych warunków dostawy i płatności, a jeśli to konieczne, zrzeka się stosowania własnych warunków zakupu. Warunki dostawy obowiązują w przypadku kolejnych zamówień składanych telefonicznie lub na piśmie, nawet jeśli wyraźnie nie stwierdzono ich zastosowania.

 

Artykuł 2        Zmiany
1.   Zmiany umowy sprzedaży oraz odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży wejdą w życie wyłącznie po ich uzgodnieniu na piśmie pomiędzy sprzedającym a nabywcą.

2.   Jeśli zmiany prowadzą do zwiększenia lub zmniejszenia kosztów, zmiana ceny zakupu odzwierciedlająca te zmiany zostanie uzgodniona przez strony na piśmie.

3.   W przypadku braku porozumienia dotyczącego zmiany ceny zakupu przyjmuje się zaistnienie sporu pomiędzy stronami, w stosunku do którego zastosowanie ma artykuł 16 niniejszych warunków sprzedaży.

 

Artykuł 3        Jakość i opis
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć nabywcy towary zgodnie z opisem, o jakości oraz w ilości określonymi szczegółowo w wycenie (wraz z ewentualnymi zmianami).

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć nabywcy towary, które:

a. zostały wyprodukowane z solidnych materiałów i mają solidny wzór;

b. są jak najbardziej zbliżone we wszystkich istotnych aspektach do próbek udostępnionych lub przekazanych przez sprzedającego i/lub nabywcę.

 

Artykuł 4        Opakowanie i wysyłka
1. Sprzedający zobowiązuje się należycie zapakować towary (chyba że charakter towarów uniemożliwia to) oraz zabezpieczyć je w taki sposób, aby dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie przy normalnym transporcie. Sprzedający zobowiązuje się do nabycia ubezpieczenia transportowego, o ile jest to konieczne lub przyjęte.

2. Sprzedający dostarczy towary lub przekaże je do dostawy w uzgodnione miejsce lub miejsca za pomocą środków określonych w zamówieniu lub później uzgodnionych.

3. Jeśli sprzedający udostępnił materiały do zapakowania i transportu towarów lub na jego zlecenie zabezpieczyła je strona trzecia — niezależnie od tego, czy za opłatą w postaci depozytu lub innego zabezpieczenia, czy nie — nabywca jest zobowiązany (o ile nie jest to opakowanie jednorazowe) do jego zwrotu na adres podany przez sprzedającego, w przeciwnym razie nabywca będzie zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów tych materiałów.

 

Artykuł 5        Opakowanie i wysyłka
1. Jeśli z dowolnej przyczyny nabywca nie będzie w stanie odebrać towarów w uzgodnionym terminie, a będą one gotowe do wysyłki, sprzedający, o ile pozwalają na to jego możliwości magazynowe, przechowa towary na życzenie nabywcy, zabezpieczy je oraz podejmie wszystkie uzasadnione środki, aby zapobiec pogorszeniu się ich jakości do momentu odbioru ich przez nabywcę.

2. Nabywca jest zobowiązany do zwrócenia sprzedającemu kosztów magazynowania, po standardowej stawce sprzedającego, obowiązującej w momencie gotowości towarów do wysyłki lub, jeśli w terminie późniejszym, od daty dostawy uzgodnionej w umowie sprzedaży.

 

Artykuł 6        Własność i ryzyko
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 2 oraz 4 tego artykułu własność oraz ryzyko przechodzą na nabywcę w momencie dostawy.

2. Dopóki nabywca nie uiści pełnej sumy ceny zakupu wraz z kosztami dodatkowymi, jeśli mają zastosowanie, sprzedający zachowuje prawo własności do towarów. W takim przypadku własność przejdzie na nabywcę w momencie wywiązania się przez niego z zobowiązań względem sprzedającego.

3. Jeśli sprzedający ma uzasadnione wątpliwości odnośnie do zdolności nabywcy do uiszczenia zapłaty, sprzedający ma prawo do opóźnienia terminu dostawy do momentu uiszczenia przez nabywcę zabezpieczenia płatności zgodnie z postanowieniami artykułu 4, punkt 2. Nabywca poniesie odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez sprzedającego w związku z opóźnieniem dostawy.

4. Jeśli sprzedający przesunie termin dostawy na życzenie nabywcy zgodnie z postanowieniami artykułu 5, towary pozostaną własnością sprzedającego i będzie na nim spoczywać związane z nimi ryzyko do momentu ich dostawy w miejsce lub miejsca wskazane w artykule 4, punkt 2.

 

Artykuł 7        Termin dostawy
1. Sprzedający dostarczy towary w terminie uzgodnionym w zamówieniu. Jeśli uzgodniono okres dostawy, to rozpocznie się on w dniu, kiedy sprzedający potwierdził zamówienie.

 

Artykuł 8        Prawa do dystrybucji
1. W przypadku odsprzedaży nabywca nie ma prawa do eksportu towarów do państw lub na obszary, w których nie ma praw do ich dystrybucji lub do państw lub na obszary, w których prawa do ich dystrybucji przyznano stronie trzeciej.

2. W przypadku odsprzedaży nabywca jest zobligowany do nałożenia zobowiązania na nabywcę, że ten nie dokona eksportu towarów do państw lub na obszary, w których nie ma praw do ich dystrybucji lub do państw lub na obszary, w których prawa do dystrybucji przyznano stronie trzeciej oraz dopilnowania, że podobne embargo eksportowe zostanie nałożone na wszystkich kolejnych nabywców kupujących towary w związku z wykonywanym zawodem.

3. Nabywca jest zobowiązany, po dokonaniu odsprzedaży, do wcześniejszego poinformowania sprzedającego o stosowanych w celu sprzedaży środkach promocyjnych i ścisłego przestrzegania instrukcji udzielonych mu przez sprzedającego w tym zakresie.

4. Sprzedający będzie upoważniony do nałożenia zakazu dostawy i/lub eksportu na nabywcę, jak długo ten nie będzie wypełniać swoich zobowiązań względem sprzedającego.

 

Artykuł 9        Odpowiedzialność
1. Sprzedający przyjmuje wyłączną odpowiedzialność względem nabywcy oraz klientów nabywcy za szkodę spowodowaną względem towarów lub przez nie, która ma miejsce w okresie gwarancyjnym, określonym na potwierdzeniu zamówienia, chyba że szkodę można przypisać faktowi, że nabywca lub klient nabywcy stosowali towary niezgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w wydanej instrukcji użytkowania, lub użytkowali je w inny nieprawidłowy sposób.

2. Odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona do bezpłatnej naprawy wadliwych towarów lub ich wymiany w całości lub ich części.

 

Artykuł 10      Płatność
1. Cena zakupu obejmuje oprócz ceny towarów koszty pakowania oraz, w zależności od warunków dostawy, koszty transportu oraz dostawy do miejsca na terenie Holandii określonego przez nabywcę.

2. Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny zakupu w ciągu 14 (czternastu) dni. Nie jest on uprawniony do redukcji ceny zakupu o żadną kwotę na podstawie roszczenia wzajemnego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostawy COD (płatność przy odbiorze) oraz do naliczenia opłat manipulacyjnych w przypadku zamówień o wartości poniżej 25,00 EUR.

4. Jeśli nabywca nie uiścił należnej kwoty w ciągu 14 (czternastu) dni od

daty faktury, uznaje się, że nabywca nie dotrzymał zobowiązań, a wszystkie roszczenia sprzedającego będą wymagalne natychmiast do pełnej kwoty. W takich przypadkach sprzedający będzie również uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (zgodnie z porozumieniami handlowymi) powiększonych o 2 (dwa) procent od zaległej kwoty do chwili pełnej spłaty.

5. W przypadku zaległej płatności sprzedający będzie również uprawniony do otrzymania zwrotu wszystkich kosztów

pozasądowych w wysokości przynajmniej 15% całkowitej należnej kwoty, przy czym minimalna kwota to 500 EUR (pięćset euro).

3. Dodatkowo, jeśli nabywca nie wywiązuje się terminowo z płatności i nie ustosunkuje się do zawiadomienia o zwłoce w okresie jednego tygodnia, sprzedający ma prawo do uznania umowy kupna za rozwiązaną bez pośrednictwa sądu. W takim przypadku nabywca poniesie odpowiedzialność za szkody poniesione przez sprzedającego, w tym utratę zysku, poniesione kosztu transportu oraz koszt zawiadomienia o niewywiązaniu się z umowy.

5. Jeśli nabywca rezygnuje z uprawnienia do magazynowania towarów, określonego w artykule 5, to pozostaje zobowiązany do zapłaty kwoty w terminie określonym w punkcie 2.

 

Artykuł 11      Wymagania prawne
1. Sprzedający gwarantuje, że skład oraz jakość towarów, które mają zostać doręczone na podstawie zamówienia, spełniają we wszystkich aspektach wszystkie obowiązujące wymagania, określone prawem i/lub rozporządzeniami rządowymi, obowiązującymi w momencie zawierania umowy sprzedaży.

2. Postanowienia punktu 1 stosuje się mutatis mutandis do wykorzystania towarów.

 

Artykuł 12      Rozwiązanie umowy
1. Niezależnie od postanowień artykułu 11 umowa sprzedaży zostanie rozwiązana bez interwencji prawnej lub konieczności zawiadomienia o niewywiązaniu się z umowy, w momencie kiedy nabywca zadeklaruje upadłość, zwróci się o warunkowe zawieszenie płatności lub w inny sposób utraci swobodę dysponowania swoimi aktywami lub ich częścią wskutek obciążenia lub umieszczenia pod nadzorem, chyba że syndyk lub administrator uzna zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży za wierzytelność upadłej firmy lub osoby prawnej.

2. W przypadku rozwiązania umowy istniejące roszczenia wzajemne będą natychmiast należne i płatne. Nabywca będzie odpowiedzialny za straty poniesione przez sprzedającego, w tym straty w postaci utraty zysków oraz koszty transportowe.

 

Artykuł 13      Odszkodowanie oraz kontrola odsprzedaży
1. W przypadku jeśli nabywca działa sprzecznie z postanowieniami artykułu 9, wówczas poniesie odpowiedzialność względem sprzedającego za wszystkie straty wynikające z tych transakcji.

2. Sprzedający jest upoważniony do powierzenia niezależnemu audytorowi wykonania audytu ksiąg nabywcy w celu nadzorowania zgodności z zapisami artykułu 9.

 

Artykuł 14      Prawo właściwe
1. Wszystkie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a nabywcą podlegają prawu polskiemu.

 
Artykuł 15      Sąd właściwy
1. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy sprzedaży lub innych umów związanych z wdrożeniem tej umowy będą przekazywane do rozstrzygnięcia wyłącznie sądom właściwej jurysdykcji. Sąd okręgowy w Warszawie jest uprawniony do wysłuchiwania wszystkich roszczeń oraz sporów.